Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Лавриненко С.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.03.2014

(дата)

 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

26209430

1.4 Місцезнаходження емітента

65007, м. Одеса, Водопровiдна, 16

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0487776734 0487776734

1.6 Електронна поштова адреса емітента

gelena@stalkanatsilur.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

17.03.2014

(дата)

2.2. Повідомлення

«Бюллетень. Цінні папери України» № 51

19.03.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.stalkanatsilur.com.ua

в мережі Інтернет

17.03.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до змінивідсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після змінивідсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

14.03.2014

17.03.2014

BOMBERIO HOLDINGS LIMITED

НЕ 321630

49.8059

49.9999

Зміст інформації:

BOMBERIO HOLDINGS LIMITED котре володiє пакетом акцiй ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"), що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства додатково придбало акцiї ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(код ЄДРПОУ 26209430, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16, 65007).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, що була придбана - 200 000 шт., таким чином BOMBERIO HOLDINGS LIMITED володiє акцiямi у загальнiй кiлькостi 51529829 шт., що складають 49.9999% вiд статутного капiталу товариства.
Мiсце реєстрацiї компанiї BOMBERIO HOLDINGS LIMITED (321630) - Кiпрнтуполеос, 28, Нiкосiя, Лакатамiя 2301.
Реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» урахуванням вищенаведених обставин та змiн був отриманий товариством 14.03.2014р. (по факсу).

2

14.03.2014

17.03.2014

LIFTONE VENTURES LIMITED

НЕ 321633

49.8058

49.9999

Зміст інформації:

LIFTONE VENTURES LIMITED котре володiє пакетом акцiй ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"), що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства додатково придбало акцiї ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(код ЄДРПОУ 26209430, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16, 65007).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, що була придбана - 200 000 шт., таким чином LIFTONE VENTURES LIMITED володiє акцiямi у загальнiй кiлькостi 51529829 шт., що складають 49.9999% вiд статутного капiталу товариства.
Мiсце реєстрацiї компанiїLIFTONE VENTURES LIMITED - Кiпркторос, буд. 3., оф 101, Нiкосiя, Лакатамiя 2221.
Реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» урахуванням вищенаведених обставин та змiн був отриманий товариством 14.03.2014р. (по факсу).