| Print |
There are no translations available.


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Немировський Володимир Леонiдович
50.0001
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Немировський Володимир Леонiдович був переобраний членом Наглядової ради товариства. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймав посаду голови наглядової ради товариства з 27.06.2014р. Загальнiй стаж роботи 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посади референта з економiчних питань, голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї та голови наглядової ради ПрАТ «ВО «Стальканат- Сiлур», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту товариства, Немировський В.Л. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Цимбалюк Максим Вiкторович
0
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Цимбалюк Максим Вiкторович був переобраний членом Наглядової ради. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймав посаду члена наглядової ради товариства з 25.06.2014р. Загальний строк перебування на посадi члена наглядової ради товариства з 04.06.2010р. Загальнiй стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посаду заступника голови ради директорiв з юридичних питань ТОВ ПIК "Денкер", в.о. голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту товариства, Цимбалюк М.В. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Дубович Вiталiй Анатолiйович
0
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Дубович Вiталiй Анатолiйович був переобраний членом Наглядової ради. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймав посаду члена наглядової ради товариства з 27.04.2012р. (переобирався на данiй посадi 25.06.2014р.) Загальнiй стаж роботи 25 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi - начальник казначейства ПАТ "IнГЗК. Заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi ТОВ ПIК "Денкер".
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Вiдповiдно до статуту товариства, Дубович В.А. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Абдулаєва Людмила Анатолiївна
0
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Абдулаєву Людмилу Анатолiївну було обрано членом Наглядової ради товраиства. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймала посаду виконуючої обов'язки голови ради директорiв ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" з 10.12.2012 р. по теперiшнiй час. Загальний стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа також обiймала посаду Фiнансового директора ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту товариства, Абдулаєва Л.А. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
 
| Print |
There are no translations available.


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Виробниче об'єднання «Стальканат-Сілур», (далі - Товариство, ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори) на "18" квітня 2016 р. о 1200 год. за місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна 16, у приміщенні актового залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1115 до 1155 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 12.04.2016 р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні актового залу Товариства , 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Цимбалюк Максим Вікторович. Телефон для довідок 7190533.

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
 6. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2016 р.
 7. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
 8. Порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.
 9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.
 10. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про визначення умов цивільно-правових договір, що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний(2015р.) та попередній період (2014р.) відповідно (тис.грн.):

 

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

1 215 297

664592

Основні засоби

778057

367269

Довгострокові фінансові інвестиції

38000

38472

Запаси

153381

90161

Сумарна дебіторська заборгованість

110943

135376

Грошові кошти та їх еквіваленти

62906

26262

Нерозподілений прибуток

-740516

-405735

Власний капітал

2504

-142783

Статутний капітал

26083

26083

Довгострокові зобов'язання

549243

187927

Поточні зобов'язання

663550

619448

Чистий прибуток (збиток)

-194978

-195826

Середньорічна кількість акцій (шт.)

104 330 753

104 330 753

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2998

3145


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор Лавриненко С.Г.*

*Особа, що вказана підтверджує достовірність інформації,

що вказана в повідомлення, та визнає, що вона

несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Лавриненко С.Г.


 


 
| Print |
There are no translations available.

ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» предлагает к реализации

СЕТКУ СТАЛЬНУЮ на складе в г. Одесса

по сниженным ценам:

 

Сетка стальная плетенная одинарная

«РАБИЦА»

Диаметр, мм

Количество в м²

Размер рулона, в м

Цена за 1 м² с НДС ,в грн.

Цена за 1 рулон  с НДС, в  грн.

ТУ У 28.7-00191046-016

2-50-1,8

120,000

1,5х10

13,14

197,1

ГОСТ 5336-80 оцинкованная

2-50-1,8

30,000

1,5х10

15,72

235,80

ГОСТ 5336-80 оцинкованная

2-50-1,7

30,000

1,5х10

14,11

211,65

ТУ У 28.7-00191046-016 оцинкованная

2-30-3,0

30,000

1,5х10

64,96

974,40

ГОСТ 5336-80

2-50-2,0

64,950

1,5х10

15,77

236,55

ГОСТ 5336-80

2-50-2,5

90,000

1,5х10

21,10

316,50

ГОСТ 5336-80

2-50-3,0

5 535,000

1,5х10

30,60

459,00

Сетка применяется для ограждения территории, закрепления земляных склонов и в других случаях.

 

 

Сетка стальная с квадратными ячейками из рифленой проволоки

Диаметр, мм

Количество в м²

Размер карты, в м

НДС, в грн.

Цена за 1 карту с НДС, в грн.

ТУ У 28.7-00191046-018

Р3-1,6

189,000

1,5х4,5

165,00

1 113,75

ТУ У 28.7-00191046-018

Р4-1,8

70,875

1,75х4,5

156,00

1 228,50

ТУ У 28.7-00191046-018, ГОСТ 3306

Р5-2,0

157,500

1,75х4,5

141,00

1110,38

Рифленая сетка применяется для просеивания сыпучих материалов, ограждения территории, ограждения опасных узлов машин и механизмов и в других случаях.

 


 
| Print |
There are no translations available.

 
| Print |
There are no translations available.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Код за ЄДРПОУ 26209430
3. Місцезнаходження 65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16
4. Міжміський код, телефон та факс 048 7776704 048 7776704
5. Електронна поштова адреса This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.stalkanatsilur.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

17.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" прийнято рiшення про перепризначення Голованової Людмили Iллiвни на посадi Ревiзора товариства, прийняття такого рiшення обумовленно спливом строку повноважень Голованової Л.I. на посадi ревiзора товариства в 2015 роцi. Строк дiї повноважень ревiзора товариства становить 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Голованової Л.I. вiдсутнi. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй
Протягом останнiх 5 рокiв Голованова Л.I. обiймала посаду Ревiзора ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний диреткор
Лавриненко Сергiй Геннадiойвич

20.04.2015


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 2 of 8
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
21.09.2017 Список канатов для реализации
There are no translations available. Канаты со склада, г....

14.04.2017 Ежегодный отчет эмитента ценных бумаг за 2016 год
There are no translations available. Отчет в виде PDF-файла...

10.02.2017 Отмена пошлины в ЕС на стальные КАНАТЫ из Украины
There are no translations available.ЕС отменил антидемпинговую пошлину...

20.01.2017 Ведомости про изменение состава должностных лиц эмитента
There are no translations available. Особлива інформація (інформація про...

15.12.2016 Обращение к сотрудникам Силура 15.12.2016
There are no translations available.    Видеообращение Генерального директора к...

News archive