| Print |
There are no translations available.

ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» предлагает к реализации комплектующие для производства строп:

-втулка ALUMINIUM SLEEVE OVAL, DIN3093 в ассортименте от 8мм до 50мм

-звено соединительное с дополнительным овалом GRADE 80 MASTER LINK ASSEMBLY, TYPE A-346, RED в ассортименте

-звено соединительное GRADE 80 MASTER LINK, TYPE A-343, RED в ассортименте

-звено соединительное GRADE 80 CONNECTING LINK, EUROPEAN TYPE, RED в ассортименте

-коуши DIN6899 B TYPE WIRE ROPE THIMBLE, GALV. в ассортименте

-крюки чалочные EYE HOOK, TYPE 320A    в ассортименте

 

 

По вопросам приобретения комплектующих просьба обращаться в представительства ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» :

> г. Днепропетровск ,ул. Рабочая, д.23В , тел. (562) 31-26-55,  тел:050 3914534
> г. Кривой Рог, ул Юношеская 11б тел 050 3926868; факс (56)4018664; тел. (56)4018422
> г. Киев , Проспект победы 53 ; тел:050 3906855;тел (44) 2245502;факс(44) 2245503
> г. Харцызск , ул.Филатова 9 тел:050 4955701, (6257)78471
> г.Одесса ул.Водопроводная 16; тел:050 3906862, тел. (48)718-98-48
> г.Запорожье ул.Ферросплавная 38 , тел:050 3330391, тел. (61)213-61-09
> Харьковская обл.,г.Харьков,пр-т Победы, 55Е тел:050 3331161, тел. (57) 765-00-17

Ознакомиться с наличием комплектующих для производства строп можно здесь.


 
| Print |
There are no translations available.

14.04.2013р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення призначити члена Наглядової ради Цимбалюка М.В. виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради Товариства. Дане рiшення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Немировського В.Л.
До призначення на посаду виконуючого обов'язки голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В. обiймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (з 04.06.2010р.). До 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї «Народна».
Строк призначення на посаду виконуючого обов'язки не визначено.
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливі та посадовi злочини - вiдсутнi.
 
| Print |
There are no translations available.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», (далі - Товариство, ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори) на "18" квітня 2014 р. о 1200 год. за місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна 16, у приміщенні актового залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1115 до 1155 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 14.04.2014 р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні актового залу Товариства , 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Цимбалюк Максим Вікторович. Телефон для довідок 7190533.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
6. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2014 р.
7. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. 
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний(2013р.) та попередній період(2012р.) відповідно (тис.грн.):

 

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

587361

618528

Основні засоби

394218

432210

Довгострокові фінансові інвестиції

38472

492

Запаси

54595

60368

Сумарна дебіторська заборгованість

82266

94222

Грошові кошти та їх еквіваленти

1842

19230

Нерозподілений прибуток

-127023

-169641

Власний капітал

164429

159425

Статутний капітал

25765

25665

Довгострокові зобов'язання

145953

200013

Поточні зобов'язання

276979

259090

Чистий прибуток (збиток)

52898

20758

Середньорічна кількість акцій (шт.)

102 659 863

102 635 863

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2874

2866


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

 
| Print |
There are no translations available.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
 
| Print |

PJSC "PA "Stalkanat-Silur" took the first place among exporters of Ukraine in 2013

sertificate Stalkanat-Silur

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 5 of 9