| Print |
There are no translations available.


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65007, м. Одеса, Водопровiдна, 16
4. Код за ЄДРПОУ
26209430
5. Міжміський код та телефон, факс
0487776734 0487776734
6. Електронна поштова адреса
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці stalkanatsilur.com.ua в мережі Інтернет 20.01.2017
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.01.2017 призначено Генеральний директор Лавриненко Сергiй Геннадiйович
0
Зміст інформації:
18.01.2017р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (протокол № 1) було прийнято рiшення щодо
подовження термiну повноважень Лавриненко Сергiя Геннадiйовича на посадi генерального директора ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» на 3 роки до 20.01.2020р. та внесення вiдповiдних змiн до контракту укладеного з Генеральним директором.
Наведене рiшення було прийнято в зв’язку iз тим, що строк повноважень генерального директора та дiя контракту спливали 20.01.2017р. Пiдставою для подовження строку повноважень є те що дiяльнiсть Лавриненко С.Г. на посадi Генерального директора товариства щорiчно визнавалася акцiонерами товариства задовiльною, вiн має високi дiловi якостi та органiзацiйнi здiбностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Лавриненко С.Г. останнi 5 рокiв обiймав посаду Генерального директора ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
У Лавриненко С.Г. частка в статутному капiталi товариства - вiдсутня.
Вiд розкриття паспортних даних Лавриненко С.Г. вiдмовився.
 
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
21.09.2017 Список канатов для реализации
There are no translations available. Канаты со склада, г....

14.04.2017 Ежегодный отчет эмитента ценных бумаг за 2016 год
There are no translations available. Отчет в виде PDF-файла...

10.02.2017 Отмена пошлины в ЕС на стальные КАНАТЫ из Украины
There are no translations available.ЕС отменил антидемпинговую пошлину...

20.01.2017 Ведомости про изменение состава должностных лиц эмитента
There are no translations available. Особлива інформація (інформація про...

15.12.2016 Обращение к сотрудникам Силура 15.12.2016
There are no translations available.    Видеообращение Генерального директора к...

News archive