| Print |
There are no translations available.


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Немировський Володимир Леонiдович
50.0001
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Немировський Володимир Леонiдович був переобраний членом Наглядової ради товариства. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймав посаду голови наглядової ради товариства з 27.06.2014р. Загальнiй стаж роботи 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посади референта з економiчних питань, голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї та голови наглядової ради ПрАТ «ВО «Стальканат- Сiлур», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту товариства, Немировський В.Л. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Цимбалюк Максим Вiкторович
0
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Цимбалюк Максим Вiкторович був переобраний членом Наглядової ради. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймав посаду члена наглядової ради товариства з 25.06.2014р. Загальний строк перебування на посадi члена наглядової ради товариства з 04.06.2010р. Загальнiй стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посаду заступника голови ради директорiв з юридичних питань ТОВ ПIК "Денкер", в.о. голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту товариства, Цимбалюк М.В. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Дубович Вiталiй Анатолiйович
0
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Дубович Вiталiй Анатолiйович був переобраний членом Наглядової ради. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймав посаду члена наглядової ради товариства з 27.04.2012р. (переобирався на данiй посадi 25.06.2014р.) Загальнiй стаж роботи 25 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi - начальник казначейства ПАТ "IнГЗК. Заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi ТОВ ПIК "Денкер".
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Вiдповiдно до статуту товариства, Дубович В.А. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Абдулаєва Людмила Анатолiївна
0
Зміст інформації:
У в звязку iз необхiднiсттю дообрання додаткових членiв наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), Загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 18.04.2016р., вiдповiдно до положень статуту товариства, було прийнято рiшення про переобрання повнвого складу Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
18.04.2016р. Абдулаєву Людмилу Анатолiївну було обрано членом Наглядової ради товраиства. До моменту прийняття наведенного рiшення обiймала посаду виконуючої обов'язки голови ради директорiв ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" з 10.12.2012 р. по теперiшнiй час. Загальний стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа також обiймала посаду Фiнансового директора ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до статуту товариства, Абдулаєва Л.А. призначений на посаду члена наглядової ради, строком на 3 роки.
Згоди на розкритят паспортних даних не надано.