| Печать |

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65007, м. Одеса, Водопровiдна, 16
4. Код за ЄДРПОУ
26209430
5. Міжміський код та телефон, факс
0487776734 0487776734
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці stalkanatsilur.com.ua в мережі Інтернет 20.01.2017
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.01.2017 призначено Генеральний директор Лавриненко Сергiй Геннадiйович
0
Зміст інформації:
18.01.2017р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (протокол № 1) було прийнято рiшення щодо
подовження термiну повноважень Лавриненко Сергiя Геннадiйовича на посадi генерального директора ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» на 3 роки до 20.01.2020р. та внесення вiдповiдних змiн до контракту укладеного з Генеральним директором.
Наведене рiшення було прийнято в зв’язку iз тим, що строк повноважень генерального директора та дiя контракту спливали 20.01.2017р. Пiдставою для подовження строку повноважень є те що дiяльнiсть Лавриненко С.Г. на посадi Генерального директора товариства щорiчно визнавалася акцiонерами товариства задовiльною, вiн має високi дiловi якостi та органiзацiйнi здiбностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Лавриненко С.Г. останнi 5 рокiв обiймав посаду Генерального директора ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
У Лавриненко С.Г. частка в статутному капiталi товариства - вiдсутня.
Вiд розкриття паспортних даних Лавриненко С.Г. вiдмовився.
 
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
30.09.2019 Новый прайс-лист
Стальканат – відтепер тільки відкритий та прозорий роздрібний...

27.09.2019 Повідомлення про результати конкурсу
РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ЩО ВІДБУВСЯ 29.08.2019 – 26.09.2019 Р. АУДИТОРСЬКА...

07.06.2019 Споживачам електричної енергії
1.Закон України «Про ринок електричної енергії» ...

11.05.2019 Про виплату дивідендів акціонерам
11.09.2018р. в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, ...

Архив новостей